สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 แบบ ที่คนทำงานควรรู้

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 แบบ ที่คนทำงานควรรู้

Publish 2019-08-08 15:31:35


เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ดีให้ผู้ประกันตนได้ทบทวนกัน ให้ได้รู้ว่าประกันสังคมนั้นมี 3 แบบ โดยเพจ Friendnancial กล่าวว่าแบบที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำพนักงานเอกชน จะอยู่ในมาตรา 33 (บังคับ) ได้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่

 

 

1. กรณีเจ็บป่วย
เงื่อนไข: ต้องจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
-ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นโดยที่ได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนได้
-สถานพยาบาลของรัฐ สามารถเข้ารับการรักษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
-สถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน 1,000 บาท กรณีผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้องค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท ค่าห้องกรณีรักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท กรณีต้องผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 – 16,000 บาท
-กรณีทันตกรรม เข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ไม่เกิน 900 บาทต่อปี

2. กรณีคลอดบุตร
เงื่อนไข: ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
-สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
-ผู้ประกันตนหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)
-กรณีสามีและภรรยาสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

3. กรณีทุพพลภาพ
เงื่อนไข: ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง
-ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ
-ได้รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิต
-หากผู้ทุพพลภาพจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน แต่หากจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน

4. กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไข: สาเหตุการเสียชีวิตต้องไม่เกิดจากการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
-ค่าทำศพ 40,000 บาท และ ทายาทสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพได้ภายใน 2 ปี

5. กรณีสงเคราะห์บุตร
เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
-เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
-ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 คน

6. กรณีชราภาพ

กรณีบำนาญชราภาพ
เงื่อนไข: ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (ไม่จำเป็นต้องจ่าย 180 เดือนติดต่อกัน)
-มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สิทธิประโยชน์
-ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
-ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับเพิ่มบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนทุกๆ 12 เดือนที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนนั้น

กรณีบำเหน็จชราภาพ
เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
-มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
-ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สิทธิประโยชน์
-ถ้าจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
-ถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
-กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับตั้งแต่ได้สิทธิบำนาญชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

7. กรณีว่างงาน 
เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
-มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
-ในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย ซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 
 

 

แบบที่ 2 คือผู้ที่เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกมาแล้ว (จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน และลาออกไม่เกิน 6 เดือน )  อยู่ในมาตรา 39 

สำหรับคนที่ออกจากงานประจำ ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระ แต่ยังต้องการรักษาสิทธิ์ตรงนี้อยู่
-จากที่สมทบเดือนละ 750 บาทจะเหลือเดือนละ 432 บาท โดยนายจ้างไม่ได้ช่วยเราสมทบแล้ว แต่รัฐบาลยังสมทบให้เราเดือนละ 120 บาท
-สวัสดิการตรงนี้เราจะยังได้เหมือนมาตรา 33 แต่สวัสดิการที่หายไปเลย คือการว่างงาน อีกส่วนหนึ่งที่กระทบจะเป็นกรณีชราภาพ บำเหน็จ/บำนาญเราอาจจะได้น้อยลง โดยต้องดูเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น แอดขอยกตัวอย่างตามนี้ครับ

สมมติว่าเราส่งเงินสมทบมาเป็นเวลา 180 เดือนพอดี ประกันสังคมกำหนดอัตราเงินบำนาญของ 15 ปีแรกไว้ที่ 20% ดังนั้น
-กรณีที่ 1 หากเราทำงานประจำมาตลอดจนถึงอายุ 55 ปี หรือลาออกก่อนแต่ไม่ได้สมัครประกันตนตามมาตรา 39 ฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนย้อนหลังของเราก็จะอยู่ที่ 15,000 บาท เมื่อนำมาคูณกับอัตราเงินบำนาญ
ที่ 20% ก็เท่ากับว่าเงินบำนาญรายเดือนที่เราจะได้รับก็เท่ากับ 15,000 x 20% = 3,000 บาทต่อเดือน

-กรณีที่ 2 หากเราทำงานประจำแล้วลาออก จากนั้นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ฐานเฉลี่ยเงินเดือนย้อนหลัง 60 เดือนจะคิดจากจำนวนเดือนที่เราส่งประกันสังคมในมาตรา 39 และจำนวนเดือนที่เราส่งประกันสังคมตอนที่เป็นพนักงานประจำนำมาหารเฉลี่ยกัน เช่น สมมติว่าเราส่งประกันสังคมตามมาตรา 39 ไป 30 เดือน ฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่จะคิดเงินบำนาญก็จะคิดจาก 4,800 บาท 30 เดือน มาเฉลี่ยกับ 15,000 บาทตอนทำงานประจำ ตามจำนวนเดือนที่เหลือ คือ 60-30 = 30 เดือน ฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ได้ก็จะเท่ากับ
[(4,800×30)+(15,000×30)] / 60 = 9,900 บาทเงินบำนาญรายเดือนที่จะได้รับก็จะเท่ากับ 9,900 x 20% = 1,980 บาทต่อเดือน

-กรณีที่ 3 หากเราลาออกจากการเป็นพนักงานประจำ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และส่งเงินสมทบตามมาตรา 39 ครบ 60 เดือน ก็เท่ากับว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่จะนำมาคิดเงินบำนาญรายเดือน
 ก็คือ 4,800 บาท เงินบำนาญรายเดือนที่ได้ก็คือ 4,800 x 20% = 960 บาท เท่านั้น!!


  

แบบที่ 3 ฟรีแลนซ์ แรงงานนอกระบบ จะอยู่ในประกันสังคมมาตรา 40 

ฉบับ Freelance เข้าร่วมโดยสมัครใจ
-คุณสมบัติของผู้ประกันตน อายุ 15-60 ปี และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39
มี 3 แพคเกจเลือกได้ตามนี้
แพคเกจที่ 1 : 70 บาทต่อเดือน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ รับสิทธิ ผู้ป่วยในและนอกรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
-ผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท 
-ผู้ป่วยนอก หยุดเกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 200 บาท / หยุดไม่เกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 50 บาท
กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
-ได้รับค่าทดแทนรายเดือน 500-1,000 บาท (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบ)
-เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท
กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท

แพคเกจที่ 2 : 100 บาทต่อเดือน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ รับสิทธิ ผู้ป่วยในและนอกรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
-ผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท 
-ผู้ป่วยนอก หยุดเกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 200 บาท / หยุดไม่เกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 50 บาท
กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
-ได้รับค่าทดแทนรายเดือน 500-1,000 บาท (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบ)
-เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท
กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล 50 บาท x จำนวนเดือนที่ส่ง x ดอกเบี้ยรายปี (ต้องรอติดตามประกาศนะครับ)

แพคเกจที่ 3 : 300 บาทต่อเดือน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ รับสิทธิ ผู้ป่วยในและนอกรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
-ผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท 
-ผู้ป่วยนอก หยุดเกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 200 บาท / หยุดไม่เกิน 3 วัน ชดเชยวันละ 50 บาท
กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้ตลอดชีวิต
-ได้รับค่าทดแทนรายเดือน 500-1,000 บาท (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบ)
-เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท
กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท 
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล 150 บาท x จำนวนเดือนที่ส่ง x ดอกเบี้ยรายปี (ต้องรอติดตามประกาศนะครับ)
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร โดยรับเงินรายเดือนตั้งแต่เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
 

ขอบคุณ Friendnancial

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกันสังคมชี้แจง สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรที่สำหรับลูกจ้าง
-ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้! รัฐมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี พร้อมขั้นตอนขอรับเน็ตความเร็วสูง
-กฎหมายใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างกว่า 9.5 ล้านคน วันลาเพิ่ม เงินเพิ่ม ค่าตำแหน่งเท่าเทียม
-รัฐฯแจก "บัตรคนจน" ต่อไม่รอแล้วนะ เพิ่มเติมอีก 3 ล้านใบ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;