ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารราชองครักษ์ 31 นาย

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารราชองครักษ์ 31 นาย

Publish 2019-07-23 15:29:17


ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

 
ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๓๑ นาย ดังนี้
๑. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล
๒. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๓. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ
๔. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม
๕. พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
๖. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
๗. พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง
๘. พลตรี วิรัตน์ นาคจู
๙. พลตรี บำรุง สายทอง
๑๐. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์

 ๑๑. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
๑๒. พลตรี ภาสกร ทวีตา
๑๓. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
๑๔. พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
๑๕. พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา
๑๖. พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
๑๗. พันเอก ถนัด พูนนายม
๑๘. พันเอก วุทธยา จันทมาศ
๑๙. พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว
๒๐. พันเอก วิชิต มักการุณ
๒๑. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์
๒๒. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
๒๓. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
๒๔. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง
๒๕. พันเอก เดชา ศรีมงคล
๒๖. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน
๒๗. พันเอก อัศวิน อินทนนท์
๒๘. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
๒๙. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์
๓๐. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
๓๑. พันเอก เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;