ราชกิจจาแพร่ประกาศ  โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์ผู้พิพากษา

ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์ผู้พิพากษา

Publish 2019-04-18 23:57:59


ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ระบุรายละเอียดว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11  เมษายน 2555  นั้น
บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์  ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561  เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่ง  ตามมาตรา 32 (7)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาต  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูล  พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4)  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548  และ   นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว


ประกาศ  ณ วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2562   ผู้รับสนองพระราชโองการ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจาแพร่ประกาศ  โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์ผู้พิพากษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;