ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ศ.สัมพันธ์ พ้นอธิการบดี

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ศ.สัมพันธ์ พ้นอธิการบดี

Publish 2019-04-17 18:48:54


วันนี้ (17/04/2562) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากกตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า 

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.พ. พ.ศ.2562 อนุมัติรับโอน ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว 

บัดนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช พ้นจากตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. พ.ศ.2562  

ประกาศ ณ วันที่ 17 เม.ย

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ราชกิจจาฯ ประกาศพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
-ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ บิ๊กโจ๊ก ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ถอดยศ "ทักษิณ ชินวัตร" ออกจากอาสารักษาดินแดน
-ราชกิจจาฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ2นาย

​​​​​​​
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;