ทช.หารือเพิ่มศักยภาพการวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์!!!

ทช.หารือเพิ่มศักยภาพการวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์!!!

Publish 2018-05-29 10:05:39

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “การจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มประมง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล และมีห่วงใยต่อระบบนิเวศของสัตว์ทะเลหายาก จึงได้ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดโครงการนำขาแท่นผลิตปิโตรเลียมลงไปเป็นปะการังเทียม

 

 

โดยร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย ซึ่งการนำขาแท่นลงไปเป็นปะการังเทียม เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็น สมุทรศาสตร์ เทคนิคการขนย้าย และกฎหมายที่รองรับ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่ประชาชน และชุมชนชายฝั่ง เพื่อให้ทราบถึงข้อดี-ข้อเสียจากการใช้ประโยชน์จากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมด้วย


สำหรับกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ได้แก่ รูปแบบปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียม พื้นที่ที่เสนอเพื่อวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมและโครงสร้างขนาดใหญ่อื่นๆ วิธีการดำเนินงาน เส้นทางการลาก มาตรการด้านความปลอดภัย

 

 

การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ปะการังเทียม และการดำเนินงานโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะแรก ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแผนและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
 

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม