พี่เอกมาแล้ว!!! ครม.ตั้ง สรพงศ์ ชาตรี นั่งกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ?!? ทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศิลปะท้องถิ่นสู่ระดับโลก!?!

พี่เอกมาแล้ว!!! ครม.ตั้ง สรพงศ์ ชาตรี นั่งกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ?!? ทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศิลปะท้องถิ่นสู่ระดับโลก!?!

Publish 2018-03-27 18:07:16

จากกรณีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือสรพงศ์ ชาตรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ปี 2551 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย แทนนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 


 

 

       ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยดังกล่าว ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีอำนาจแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 8 คนและนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 4 คนเป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

       อย่างไรก็ตามมาตรา 5  แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.2551  กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รมว.วธ. เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 8 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 4 คน เป็นกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 

       คณะกรรมการฯ ชุดกล่าวมีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัย ต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และกำหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  รวมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำและให้ความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว