“ทิชา” ยื่นหนังสือ จี้ ปปช.อย่าซื้อเวลา กรณีนาฬิกา 30 ล้านบาท หลัง“บิ๊กป้อม”ส่งคำชี้แจง ทันเดทไลน์ จากที่ขอเลื่อนถึง 4 ครั้ง (คลิป)

Publish 2018-03-21 19:31:05

วันนี้ 21มีนาคม 2561 เวลา13.30 น.ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนามบินน้ำ  นางทิชา  ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)เข้ายื่นหนังสือถึง พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  เพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  กรณีครอบครองนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการชูป้ายข้อความ  เพื่อสะท้อนต่อ ป.ป.ช. อาทิ “ความล่าช้าคือความอยุติธรรม” “ปปช. ต้องเที่ยงธรรม” “ประชาชนรอคำตอบผงซักฟอกหรือตราชั่ง” โดยนางทิชาได้เขียนข้อความ ซึ่งพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในวันต่อต้านคอรัปชั่น ว่า“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และยังยืนยันเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารปราศจากคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ในหมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 50(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และประกอบกับ     มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงยืนยันให้พลเอกประวิตร ลาออก