ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Publish 2020-11-25 22:15:27


วันที่  25 พ.ย.63   เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 

 

 

 

 

 

ประทับรถยนต์ เสด็จฯ ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องพิธี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ทรงยืน นักเรียนร้องเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม

นักเรียนสวด "วชิราวุธานุสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนร้องเพลง "O KING OUR HELP" เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ จำนวน 51 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ณ ห้องสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว เสด็จออกจากที่ประทับภายในห้องพิธีไปยังห้องสดับปกรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จออกจากห้องสดับปกรณ์ ไปยังห้องพิธี แล้วประทับพระราชอาสน์ 

นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 "เราเด็กในหลวง" วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท "พระสุบิน" ปิดพระวิสูตร ทรงยืน เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ทรงกราบ เสด็จฯ ลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  โดยพสกนิกรที่พร้อมใจ  ใส่เสื้อสีเหลือง ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง“ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธย วปร.  และธงพระนามาภิไธย สท.  รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมา   ชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน