มุมดีๆ ของข้าราชการไทย รับใช้ประชาชนจนจบงาน ภาพสุดซาบซึ้ง เสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ยังพร้อมลุยงานต่อเนื่อง !!

มุมดีๆ ของข้าราชการไทย รับใช้ประชาชนจนจบงาน ภาพสุดซาบซึ้ง เสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ยังพร้อมลุยงานต่อเนื่อง !!

Publish 2017-11-02 11:40:15

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา เฟสบุ๊คส่วนตัวชื่อ ผู้ว่าฯอัศวิน ได้แสดงความคิดเห็นชื่นชม ที่ทุกหน่วยงามร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจพิเศษตลอด ๑ ปีเศษอย่างเต็มกำลัง และผลสรุปออกมาได้อย่างน่าประทับใจในทุกฝ่าย โดยมีเนื้อหาใจความว่า...

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้บริหารทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษตลอด ๑ ปีเศษอย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
และโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ​กทม.ในทุกด้านจนสำเร็จลุล่วงและเรียบร้อยเป็นอย่างดี แต่ภารกิจของกทม.ยังไม่จบเท่านี้ครับ เรายังมีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ผมยังมีหน้าที่ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเรานิจนิรันดร์หลังจาก ผู้ว่าอัศวิน ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงเฟสบุ๊ค ได้มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้ไปร่วมงานแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก...


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐ ผู้ว่าฯอัศวิน ได้โพสต์บทความพิเศษเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้อย่างดีงาม และน่าตื้นตันใจเป็นที่สุดโดยเนื้อหาใจความมีดังต่อไปนี้...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ ทั้งการดนตรี กีฬา วิศวกรรม การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรแบบผสมผสาน และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากพระปรีชาสามารถในด้านดังกล่าวแล้ว พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรยังสะท้อนเด่นชัดผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ที่ล้วนมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗๐ ปี ไม่มีผืนดินใดในประเทศไทยที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึง หากที่นั่นมีประชาชนของพระองค์อาศัยอยู่ เช่นเดียวกับที่ไม่มีภูเขา สายน้ำ หรือสถานที่ทุรกันดารแห่งใด ที่จะไกลเกินกว่าที่พระเมตตาของพระองค์จะแผ่ไพศาลไปถึง
นับตั้งแต่ผมก้าวผ่านจากวัยเยาว์สู่ความเป็นผู้ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของผมมาโดยตลอด
ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมระลึกอยู่เสมอว่าการที่คนไทยได้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุข ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ก็เป็นเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงมั่นในหลักทศพิธราชธรรมและเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี และมีความรู้เพื่อสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
ในฐานะข้าราชการตำรวจ ผมตระหนักในความจริง 2 ประการ คือ หนึ่ง ผมเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ผมจงรักภักดีและเทิดทูนเหนือเกล้านั้น ทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์เป็นที่ยิ่ง ดังนั้นผมจึงไม่อาจทำสิ่งใดที่จะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศของความเป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาท ในทางกลับกัน ผมมีหน้าที่สำคัญในการดูแลรับใช้ประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์อย่างเต็มความสามารถ
วันนี้ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผมมีโอกาสได้รับใช้ถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯร่วมกับหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งผมและข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคน ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดที่มีเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ พวกเราทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุด และน้อมถวายความอาลัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยความรัก ความภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
แม้ว่าพระราชพิธีครั้งนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเราจะได้ถวายงาน แต่ไม่ใช่วาระสุดท้ายที่จะได้ปฏิบัติงานเพื่อพระองค์ เพราะสิ่งที่ข้าราชการพึงกระทำเพื่อทดแทนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็คือการอุทิศตนเป็นข้าราชการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อดูแลรับใช้ประชาชนและประเทศชาติของพระองค์สืบไป
และพระองค์จะทรงสถิตในใจของเราทั้งหลายตราบนิจนิรันดร์

อ้างอิงข้อมูลจาก - เฟสบุ๊คส่วนตัว ผู้ว่าฯ อัศวิน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน