สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานต้นไม้ ๔๖๐ ต้น และทรงปลูกไว้ให้อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ เป็นเสมือน ปอดแห่งใหม่ใจกลางกทม.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานต้นไม้ ๔๖๐ ต้น และทรงปลูกไว้ให้อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ เป็นเสมือน "ปอดแห่งใหม่ใจกลางกทม."

Publish 2017-07-10 16:09:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานต้นไม้ ๔๖๐ ต้น และทรงปลูกไว้ให้อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ เป็นเสมือน "ปอดแห่งใหม่ใจกลางกทม."

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปลูกต้นไม้จำนวน ๙ ต้น ได้แก่ต้นจามจุรี ๑ ต้น ต้นตะเคียนทอง ๘ ต้น ร่วมกับคณะ อาจารย์ นิสิต และข้าราชการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในการนี้มี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีรนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬาฯ และ ผศ.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปลูกต้นไม้จำนวน ๙ ต้น ได้แก่ต้นจามจุรี ๑ ต้น ต้นตะเคียนทอง ๘ ต้น ณ อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ

 การเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นไม้ ณ อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานต้นไม้จำนวน ๔๖๐ ต้น ให้แก่อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ เพื่อให้นิสิตจุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปลูกฝังให้เยาวชนและสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในสังคมเมืองตามจุดมุ่งหมายของจุฬาฯ ที่ต้องการให้อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ เป็นเสมือน "ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร"
ที่มา : FB :เพจที่มา CU Property เพจสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์๋มหาวิทยาลัย


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ