อุบลราชธานี ! เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อุบลราชธานี ! เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Publish 2018-04-24 15:49:30

วันที่ 24 เม.ย.61 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2561  โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบทุนในครั้งนี้

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจัดเป็นวาระเร่งด่วน และ การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น 1 ใน 10 กรอบการดำเนินงานของรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา โดยเฉพาะนโยบายด้านการบำบัดรักษา ซึ่งยึดแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ปรับปรุงระบบการบำบัดรักษาให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงานภายใต้แนวคิดดังกล่าว สำหรับการดำเนินการด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมทั้งการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ”โดยในปี 2561  ป.ป.ส.ภาค 3 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ จำนวน 56 ราย จากพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยแต่ละรายจะได้รับทุนฯ รายละประมาณ 20,000 บาท รวม 1,094,130 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตร 5 ราย เลี้ยงสัตว์ 40 ราย งานฝีมือ 6 ราย และค้าขาย 5 ราย


นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ยึดหลักแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” มุ่งเน้นการให้โอกาสผู้หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับตัวกลับใจ สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปได้ตามปกติโดยไม่กลับไปยุ่งกับเสพยาเสพติด และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย.

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน