สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง !! จัดยิ่งใหญ่ โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561 ครบรอบ 50 ปี

Publish 2018-04-19 20:58:23

สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดยิ่งใหญ่ โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561 ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองโดยมีนายชาตรีบุนนาคผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2561 ณบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายชาตรีบุนนาคผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เผยว่าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดจัด โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมเกษตรกรขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาการเกษตร องค์กรการเกษตรและอุสาหกรรมชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ ปรัชญาของเกษตรกิจพอเพียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมการส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น smart Agricultuerสอดคล้อง นโยบาย Thailand 4.0


สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดยิ่งใหญ่ โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561 ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมก

โดยในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรวมทั้งการดำเนิน โครงการ ตามนโยบายสำคัญของสะพานมาอย่างต่อเนื่อง มันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้ดีขึ้น โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System มาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาการส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดยิ่งใหญ่ โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561 ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมก

จึงได้จัด งานมหกรรมส่งเสริม การเกษตรภาคตะวันออกประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายนบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตร ของการสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำข้อเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตอีกครั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออกและแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.ระยอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายราชัญ กองทอง (ติ๊ก)
HASTAG :