**วิทยาลัยพยาบาลภาคกลาง 2ติวเข้ม เสริมทักษะสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ

Publish 2018-01-29 11:37:51

ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง  มี ดร.เยาวดี  สุวรรณนาคะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ประธานเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2  นายสุทัศน์  เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณาจารย์และนักศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ร่วมพิธี
จากการที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการบริการด้านสุขภาพของประชาชนและพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการพยาบาลระดับสากล ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยบัณฑิตพยาบาลยุคใหม่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีทักษะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ สามารถให้การดูแลผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดังนั้นเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 และโครงการ “พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีการทบทวนความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหานวัตกรรมทางการพยาบาลที่ดีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน และการดูแลผู้รับบริการ ภายในงานคณะนักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลต่างๆได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในการดูแล รักษาผู้ป่วย มาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพข่่าว/อรพิน พรมพัก ผู็สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อรพิน พรมพัก
HASTAG :