นัดพบแรงงานโคราชสุดคึกคัก!! คนว่างงานแห่สมัครงานเพียบ มีตำแหน่งงานว่างรองรับ 5,283 อัตรา

Publish 2018-01-12 14:50:58

วันที่ 12 มกราคม 61 ที่ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเว้นตี้วัน  อ.เมือ ง จ.นครราชสีมา  นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานเปิด” โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 “  จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ว่างงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมาเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน   ในงานดังกล่าว มีนัดพบแรงงานในประเทศ นายจ้าง/สถานประกอบการ 76 แห่ง  ตำแหน่งงานว่าง 5,000 อัตรา  มีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระฟรี จำนวน 15 อาชีพ โดยจัดให้มีการสาธิตวันละ 15 อาชีพ , การแสดงสินค้า OTOP ,การจัดกิจกรรมของธุรกิจเฟรนไชส์ในจ.นครราชสีมา, การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ , การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ , การตรวจสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย และ การให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ   มีคลินิกอาชีพ/บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  นัดพบแรงงานต่างประเทศ บริษัทจัดหางาน 9 แห่ง  บริการจัดหางานให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา  และนิทรรศการศาสตร์พระราชา   นิทรรศการ 10 เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม/นิทรรศการสังกัดกระทรวงแรงงาน
สำหรับ ตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือ พนักงานฝ่ายผลิตผุ้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรในโรงงาน  จำนวน 2,142 อัตรา, เสมียน/เจ้าหน้าที่  จำนวน 950  อัตรา และผู้ปฏิบัติงานมีฝีมือต่างๆ จำนวน 519 อัตรา วุฒิการศึกษาที่ต้องการคือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,817 อัตรา, ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน  1,139 อัตรา และ ระดับประถมศึกษา จำนวน  538 อัตรา ส่วนระดับอุดมศึกษาต้องการ  จำนวน  1,000 อัตรา


นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ให้มีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถ  ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ  ดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517  ความตอนหนึ่งว่า  “ การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว  ให้มีความพอกิน พอใช้ ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะผู้ที่มีอาชีพและบานะเพียงพอที่จะพึงตนเอง  ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอน “  ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  เพื่อนำไปสู่ “ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน “  จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศ ออสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการคือ  การสร้างความเข้มแข็งของแรงงาน  ทำให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความเสมอภาค มีชีวิตที่ดีมาตรฐานสากล  คือ การมีหลักประกันที่ดี มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพแว้ดล้อมและสภาพการทำงานที่ทปลอดภัยออมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไพฑูรย์ คาบพิมาย
HASTAG :