ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

Publish 2019-04-22 18:09:06


วันนี้ (22/04/2562) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ตามที่มาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย นั้น
 
นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏดังนี้

๑. พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ออกไปอีก จำนวน ๑๘๐ วัน แต่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย จำนวน ๒ พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคสร้างไทย และพรรคไทยมหารัฐพัฒนา กรณีจึงเป็นเหตุ ให้พรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย

๒. พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเอกราชไทย พรรคเพื่ออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพื่อฟ้าดิน พรรครักประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย และพรรคมหาประชาชน ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวสิ้นสุดลง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพรรคการเมืองจำนวนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับพรรคการเมือง จำนวนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย กรณีจึงเป็นเหตุให้พรรคการเมืองจำนวนดังกล่าวสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกัน ได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยาย
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคการเมืองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สิ้นสภาพความเป็น พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๑๓/๒๕๖ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราชกิจจาฯ พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์ผู้พิพากษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;