เปิดสาแหรก ไทยรักษาชาติ รากเดียวกับ ไทยรักไทย บงการโดยคนแดนไกล?...ท้ายสุดกอดคอกันลงเหว!

เปิดสาแหรก "ไทยรักษาชาติ" รากเดียวกับ "ไทยรักไทย" บงการโดยคนแดนไกล?...ท้ายสุดกอดคอกันลงเหว!

Publish 2019-02-09 14:25:02


 

จากกรณี ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำได้เดินทางเข้ายื่นบัญชีรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า พรรคได้เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงรายชื่อเดียวเนื่องจากพรรคได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และพรรคเห็นว่าทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่สุด ทรงช่วยเหลือประชาชน ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพระองค์ทรงงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด และพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้เสนอชื่อและให้เกียรติตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรค

ต่อมาสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ประกาศว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม และนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้าย ภัยพิบัติ และภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาอย่างมิอาจประมาณได้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพรัก และเทิดทูนพระองค์เสมือนด้วยบิดา จึงทรงเป็น "พ่อแห่งแผ่นดิน" โดยแท้จริง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล โดยได้กราบบังคมทูล พระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่องของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในการดำรงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ นั้ น ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ในพระองค์ตลอดมา การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าหน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"ทูลกระหม่อมฯ"ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้
 กระทั่งล่าสุด พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) ออกแถลงการณ์ ว่า ตามที่ได้มีประกาศพระราชโองการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น พรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชโองการข้างต้นไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์

พรรคไทยรักษาชาติซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ที่ได้ให้ความเมตตาต่อพรรคฯ  พรรคไทยรักษาชาติจะขอทำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี และพร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย  ด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งคำถามว่าพรรคไทยรักษาชาตินั้น มีสถานะเป็นพรรคลูกหม้อหรืออยู่ภายใต้สังกัดพรรคเก่าแก่อย่างไทยรักไทย ที่มีนายทักษิณ เป็นผู้กุมบังเหียนใช่หรือไม่ ด้วยปรากฏว่าสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินั้นล้วนแต่เคยเป็นมือเป็นไม้ให้นายทักษิณทั้งสิ้น ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันมาโดยตลอด เช่นกรณีล่าสุดทีทางพรรคไทยรักษาชาติได้หยิบยกประเด็นนี้มาย้ำหัวตะปูจนทำให้หลายคนคลายความสงสัย

 

โดยบนเพจเฟสบุ๊ก "พรรคไทยรักษาชาติ" ได้ระบุว่า "จากต้นไม้ต้นแรกคือไทยรักไทย พรรคไทยรักษาชาติ จึงเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นที่ 4 ที่มีรากเหง้าเดียวกัน ต้นไม้ใหญ่และต้นที่สองได้ถูกตัดทิ้งไปแล้วเหลือเพียงต้นที่ 3 กับต้นที่ 4 ต้นไม้ทั้งสองต้นพร้อมแล้วที่จะสร้างร่มเงาแห่งความสุขให้กับคนไทย แม้จะอยู่คนละแห่ง พี่น้องประชาชนทุกคนก็เหมือนคนที่จะรดนํ้าต้นไม้หากอยู่ใกล้ต้นไหนก็รดต้นนั้น ให้ต้นไม้ทั้งสองต้นแผ่กิ่งก้านร่มเงาออกไป ต้นไม้ต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต ไทยรักษาชาติก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแรงเช่นกัน" 

ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปจากพฤติการณ์ทั้งหมดนับแต่การก่อตั้งพรรคไทยรักษาชาตินั้น สามารถยืนยันได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในสนามการเมืองว่า ต้องกวาดคะแนนเสียง และกวาดเอาที่นั่ง ส.ส.ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ชดเชยกรณีที่เพื่อไทยอาจได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลง และเมื่อศึกเลือกตั้งเสร็จสิ้น ก็ให้มาจับมือกับเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล

โดยครั้งหนึ่ง ในวันประชุมที่มีมติเลือก ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าพรรค ผู้สื่อข่าวเคยตั้งคำถามว่า นโยบายของพรรคไทยรักษาชาติจะคล้ายกับเพื่อไทย หรือไทยรักไทยหรือไม่ ซึ่ง ร.ท.ปรีชาพล ให้คำตอบว่า "คนฉลาดจะไม่ปฏิเสธนโยบายในอดีตที่ประสบความสำเร็จ เกิดมาจากประชาชน อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอด สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทำคือดูถูกประชาชน วันนี้ไทยรักษาชาติพร้อมคุยกับทุกฝ่าย แต่พร้อมทำงานกับฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น" แม้จะดูเป็นคำตอบที่คลุมเครือ แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ ยอมรับอย่างกลายๆว่าพร้อมที่จะสืบสานต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทย

ท่ามกลางกระแสตีกลับที่ทำให้พรรคไทยรักษาชาติอาจหายใจไม่ทั่วท้อง ถึงขนาดที่ว่ายกเลิกการหาเสียงที่จะมีขึ้นในวันนี้ และบ่ายเบี่ยงที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สื่อข่าว แต่ก็ชัดเจนเพียงพอว่ากลยุทธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มาจากการสั่งการโดยคนแดนไกลอย่างนายทักษิณผู้ที่มีอันเป็นไปทางการเมือง อาจผิดพลาดถึงขนาดที่ว่าฉุดคอกันลงเหวทั้งหมดก็เป็นได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ล่าสุด"พรรคไทยรักษาชาติ"หลังมีพระราชโองการ!

"ไพบูลย์ นิติตะวัน"จี้ กกต.ระบุความผิด"พรรคไทยรักษาชาติ"!

เมื่อทษช.มี ก่อแก้วจากเพื่อไทย มาอยู่ในพรรค คนที่เคยประกาศ ปลดรูปที่มีทุกบ้าน

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ล่าสุดหลังมีพระบรมราชโองการ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดี

ไพบูลย์ นิติตะวัน จะแถลงขอให้ กกต.สั่ง ทษช.ระงับการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯ!

เลขาฯกกต.พูดแล้ว หลัง"ไพบูลย์" ขอระงับพระนาม"ทูลกระหม่อมฯ"ลงชิงนั่งนายกฯ!

"อุ๊งอิ๊ง ชินวัตร" ไม่พลาดเมนต์ไอจี "ทูลกระหม่อมฯ"

สื่อนอกตีข่าว "ทูลกระหม่อม" ลงชิงเก้าอี้นายกฯ โควต้าทษช. "บิ๊กตู่"ยันคิดรอบคอบร่วมพลังประชารัฐ พร้อมสละชีวิตป้องแผ่นดินไทย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน