ราชกิจจาฯ ออกประกาศ เขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ เขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

Publish 2018-11-06 17:38:47


วันนี้ (05/11/2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสถานที่ดังต่อไปนี้ กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งระยะ 5 เมตรจากทางเข้า – ออกของสถานที่ ได้แก่

สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

-คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

-คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์

-สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

-สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดงศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

สถานที่สาธารณะอื่น ๆ

-สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

-สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ สถานที่ให้บริการอบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

-สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน

สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

-สถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 สำหรับสถานที่่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้

-สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่าอากาศยาน

ขณะที่สถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า

สถานที่ทำงานของเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณสถาน สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร และบริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดินภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ขณะที่บริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศการวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออกท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี

;