ช่วยดูด้วยเขาทำไรกันอยู่ !?!?เพื่อไทย เร่งรัฐบาลเลือกตั้งหวังปลดล็อกทางการเมือง ...แต่กฎหมายลูกยังไม่สมบูรณ์อย่าข้ามขั้นตอน(มีคลิป)

ช่วยดูด้วยเขาทำไรกันอยู่ !?!?"เพื่อไทย" เร่งรัฐบาลเลือกตั้งหวังปลดล็อกทางการเมือง ...แต่กฎหมายลูกยังไม่สมบูรณ์อย่าข้ามขั้นตอน(มีคลิป)

Publish 2017-04-11 12:47:19

                วันนี้ (11 เม.ย. 60 ) รายการทีนิวส์ สด ลึก จริง ได้รายงานข่าวล่าสุดของการออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย โดยมีเนื้อหาระบุว่า  
ตามที่มีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นั้น พรรคเพื่อไทยขอแถลงจุดยืนและข้อเสนอไปยังรัฐบาลและ คสช.
ดังนี้ 

1.วันที่ 6 เมษายน คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการคืน "ประชาธิปไตย" ให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น รัฐบาลและ คสช.ควรเร่งดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถทำได้ในกรอบระยะเวลาตามที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้เคยประกาศย้ำมาตลอด ทั้ง
ในประเทศและในเวทีโลกว่า ได้วางโรดแมปการเลือกตั้งไว้ต้นปี 2561 และในช่วง 5 เดือนเศษที่ผ่านมาก็ได้เตรียมการร่างกฎหมายลูกมาแล้วในระดับหนึ่ง
กระทบพระราชอำนาจ

2.รัฐบาลและ คสช.ไม่สมควรใช้ "อำนาจพิเศษ" ใดๆ ในฐานะที่อ้างว่าเป็น "รัฏฐาธิปัตย์" โดยไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะเป็นการไม่เคารพในพระราชอำนาจ และกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ รวมทั้งควรพิจารณายกเลิกประกาศและคำสั่งต่างๆ ของ คสช. และหัวหน้า คสช.ที่ไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

3.นับแต่นี้ต่อไป รัฐบาลและ คสช.ควรจะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ด้วยการยึดมั่นและผลักดันให้องค์กรของรัฐทุกองค์กร ยึดหลักนิติธรรม
ในการดำเนินงาน โดยปราศจากอคติอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งต้องเปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ของ
รัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแบบอย่างที่ดี อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ถือเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"พรรคเพื่อไทยยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และจะดำเนินงานทางการเมืองเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงตลอดไป" แถลงการณ์ระบุ
 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน