ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้า แต่งตั้ง"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"!!!(รายละเอียด)

Publish 2017-03-31 16:42:01

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
โดยนายชัยชาญ ถาวรเวช ยังคงดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปจนกว่าจะครบวาระ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และต่อมา นายชัยชาญ ถาวรเวช ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย สุทธะนันท์ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว 

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี