ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานนาม "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Publish 2017-03-29 17:26:10

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนาม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน