ประกาศ!!! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดที่ดินป่าฝั่งขวา แม่น้ำน่านตอนใต้ ให้เป็น "อุทยานแห่งชาติ" (รายละเอียด)

Publish 2017-03-27 08:32:16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ ต.น้ำตก ต.บัวใหญ่ ต.สันทะ อ.นาน้อย ต.เมืองลี ต.บ่อแก้ว ต.นาทะนุง ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน และ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวา แม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ำตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้บริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ำตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ ประมาณ ๓๔๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑๔,๐๕๘ ไร่ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง สมควรกําหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่อ อํานวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน