ประกาศราชกิจจาฯ!!!พ.ร.บ.เวนคืนที่ดิน สร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ (รายละเอียด)

Publish 2017-03-26 09:11:30

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

รายละเอียดดังนี้

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์
ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตาม พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์

มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามมาตรา ๔ ภายใน ระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทําการสํารวจที่ที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสร็จแล้ว สมควรเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงจําเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน

ติดตามข่าวอื่นๆ