สภา กทม. เตรียมคลอด ‘พ.ร.บ.คุณแม่วัยใส’ มกราคม ปีหน้า

สภา กทม. เตรียมคลอด ‘พ.ร.บ.คุณแม่วัยใส’ มกราคม ปีหน้า

Publish 2016-11-19 11:59:36

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า 6 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. มีอัตราการคลอดของกลุ่มประชากรในวัยทำงานและวัยรุ่น ประมาณ 100,000 คนต่อปี และ ในจำนวนนี้เป็นอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ถึงร้อยละ 15 หรือประมาณ 15,000 คน ส่วนเรื่องอัตราการทำแท้งยังไม่มีสถิติที่แน่นอน แต่คาดว่า อัตราการทำแท้งที่ไม่ถูกกฎหมายจะมีมากกว่าการทำแท้งที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นการมี พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขึ้นมาจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
นพ.พรเทพ กล่าววอีกว่า สำหรับการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานในเบื้องต้นมีดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ ส่วนการให้คำปรึกษาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะดูในเรื่องระบบบริการและการส่งต่อเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดูเรื่องสวัสดิการ คุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด กระทรวงแรงงาน จะดูเรื่องให้สถานประกอบการมีให้บริการด้านคำปรึกษา บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย


“ส่วนความคืบหน้าของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในส่วนของ กทม.ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกกฎกระทรวง ด้านคณะกรรมการสามัญสภากทม.ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเสนอต่อสภาได้ เมื่อตอนเปิดประชุมสภาในเดือนมกราคมปี 2560 ทั้งนี้การดำเนินงานของ กทม.จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของชาติ และต้องสอดคล้องกับการทำงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าขณะนี้กทม.มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากความส่วนร่วมมือของทุกภาคส่วน” นพ.พรเทพ กล่าว
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต