ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี"

Publish 2018-08-31 16:46:55เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ และมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ผู้ดูแลสมาชิกโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ซึ่งการเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ

ผู้ดูแลสมาชิกโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดนราธิวาส นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย และมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เข้ารับฟังการเสวนาจะประกอบไปด้วย ภาคีผู้ร่วมจัดงานทั้งหมด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ผู้แทนอาจารย์และนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และกรรมการอำนวยการ กรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ของสภาสตรีแห่งชาติ รวมถึงสื่อมวลชนในท้องถิ่น กว่า 1200 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาร่วมวาดภาพส่งประกวด ภายใต้แนวคิด “ความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเสริมสร้างให้เยาวชนมีความตระหนักรู้สำนึกในพระคุณแม่ของแผ่นดิน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในวันนี้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมวาดภาพส่งประกวด เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประกวดกว่า 130 คน

ในตอนท้าย ดร.วันดี  กล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิก ผู้นำสตรีทุกจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ในทั้ง 5 ภาค 5 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ อุดรธานี ตราด และสงขลา ซึ่งทุกแห่งผู้เข้าร่วมงานล้วนแล้วแต่มีความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และผู้ประสบความทุกข์ยากทุกเชื้อชาติอย่างแท้จริง