ชาวไทย-ลาว ร่วมตักบาตรสองแผ่นดิน บนสะพานมิตรภาพน้ำเหือง (มีคลิป)

Publish 2018-06-20 13:00:15เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  ที่สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว  บ้านนากระเซ็ง  อ.ท่าลี่ จ.เลย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน ตามโครงการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายบุญเลิศ  ลันทนา  นายอำเภอท่าลี่  และท่านอำคา  ลัดสะหมี  รองเจ้าเมืองแก่นท้าว ร่วมกันเปิดงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนางเยาวภา  โตสงวน  วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า  จังหวัดเลยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ติดกับแขวงไชยะบุลี และแขวงเวียงจันทน์ มีประเพณีในมิติศาสนาคล้ายคลึงกัน จนสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ การยึดถือฮีตสิบสอง และประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในศาสนา ใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต  “จังหวัดเลยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ตระหนักว่าการใช้มิติทางศาสนาเป็นกลไกหนึ่ง ในการนำพาไปสู่ ความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ และการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์จึงได้จัดโครงการ “สัปดาห์วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในนิมิตพุทธศาสนา”ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุลีขึ้น เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา และยุทธศาสตร์ จังหวัดเลย เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง  วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าว

สำหรับการตักบาตรสองแผ่นดินครั้งนี้ มีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 80 รูป  ตามจำนวนพรรษาของพระพุทธเจ้าปรินิพาน นำโดยพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย  เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย