คนดีๆ..ต้องมาช่วยชาติ!!!  บิ๊กตู่  เลือกเอง 2 ผบ.ทัพ 1 อดีตเลขาธิการสมช. นั่งคกก.ต้านทุจริตฯตามคำสั่งคสช.

คนดีๆ..ต้องมาช่วยชาติ!!! "บิ๊กตู่" เลือกเอง 2 ผบ.ทัพ 1 อดีตเลขาธิการสมช. นั่งคกก.ต้านทุจริตฯตามคำสั่งคสช.

Publish 2016-12-06 18:58:47

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ความว่า

 


          เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ให้มีผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จึงให้ยกเลิกความในข้อ 2 6), 8) และ 11) ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน


          6) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท กรรมการ ฯลฯ
         

          8) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง กรรมการ ฯลฯ
         

         11) นายถวิล เปลี่ยนศรี กรรมการ
         

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
         

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 

         

หมายเหตุ  :  ตำแหน่งที่ 6 , 8 และ 11  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2558 เดิมคือ พลเอก ธีรชัย นาควานิช , พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง และนายบรรยง พงษ์พานิช ตามลำดับ
ทั้งนี้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้


(1) จัดทำแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันและเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
                  
(2) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฏหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                  
(3) จัดทำผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดำเนินการที่จำเป็น ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพื่อมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
                  
(4) จัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
                  
(5) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
                  
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
                  
(7) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาการ  หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
                  
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

 

เรียบเรียงข่าว :  ชัชรินทร์   สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน