ปากพาเข้าคุก!!ยุยงแฟนโจ๋(รุมฆ่า)ชายพิการ

Publish 2016-05-08 15:02:18

กลายเป็นวิบากกรรมที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิต สำหรับแฟนสาว 1 ใน 6 ทรชน ที่ร่วมกันรุมทำร้ายจน นายสมเกียรติ ศรีจันทร์ อายุ 36 ปี ชายขาพิการ เสียชีวิตอย่างเศร้าสลด !!!

 

เพราะวันนี้  “น.ส.เกม”  หรือ   “น.ส.กระแต”   อายุ 19 ปี  ต้องกลายผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญารัชดาเลขที่ 905/2559 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  ฐานกระทำความผิดข้าข่ายยั่วยุส่งเสริมให้ก่อเหตุโดยเฉพาะ 5 คำพูดที่ปรากฏในคลิป ว่า "...จะเอา..ให้ตาย"  และสาววัย 19  ที่ถูกตั้งข้อหา  ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  ก็กลายเป็นผู้ต้องหาโดยสมบูรณ์เมื่อถูกนำฝากขังผัดแรกต่อศาลอาญา

 

แต่ถ้าจะพิจารณาว่า “น.ส.เกม”  หรือ  “น.ส.กระแต”  เข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่  อย่างไร  ก็ต้องไล่เรียงประมวลกฎหมายอาญา  เป็นองค์ประกอบพิจารณาผลแห่งการกระทำ  อาทิ   

1.บริบทของการกระทำ  “น.ส.เกม”  หรือ   “น.ส.กระแต”   มีโอกาสจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่??   ปรากฏว่าตาม  มาตรา 59    ระบุว่า  “ บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ โดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มี  เจตนา..

 

2.กรณีความผิดของ  “น.ส.เกม”  หรือ   “น.ส.กระแต”   มีข้อยกเว้นความผิดหรือไม่ ??  ตามมาตรา 67   ระบุว่า  ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ..

(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีก เลี่ยงหรือขัดขืนได้  หรือ


(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตน มิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
 

ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแต่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ !!!   

 

 

 
มาตรา 68  “ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควร แก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่มีความผิด” 
 

มาตรา 69 ในกรณีที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 67 และ มาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่ง  ความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้  แต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความ ตกใจหรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้ 

 

แต่จากคลิปที่ปรากฏจากพฤติกรรมของ  “น.ส.เกม”  หรือ   “น.ส.กระแต” ย่อมอาจประจักษ์ชัดได้ประการหนึ่ง ว่าการกระทำความผิดอาจไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นลงโทษ  ???

 

จากข้อกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาความผิดของ “น.ส.เกม” หรือ  “น.ส.กระแต” ก็ต้องไปดูต่อว่าข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งกับผู้ต้องหา เกี่ยวโยงกับข้อกฎหมายอาญาส่วนใด

 

ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา  หมวด 6  ว่าด้วยตัวการและผู้สนับสนุน  กำหนดบทบัญญัติเป็นสาระสำคัญไว้ดังนี้

มาตรา 83    ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวาง โทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 84 ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับ ขู่เข็ญจ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด
(แต่)ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสาม ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

และหากกการกระทำของ “น.ส.เกม” หรือ   “น.ส.กระแต” ได้รับวินิจฉัยจากศาลว่ามีความผิดตามคำฟ้อง หรือ สำนวนคำฟ้อง ย่อมมีโอกาสสูงที่จะต้องถูกพิจารณาโทษเช่นเดียวกับ 6  ผู้ต้องหาที่กระทำร้าย นายสมเกียรติ จนเสียชีวิต หรือลดหลั่นไปตามเหตุอันควรและประจักษ์พยานแห่งข้อพิสูจน์ต่อไป!!! 

โดยตาม หมวดลักษณะ 10 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย   

 

มาตรา 288  ระบุว่า  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”

 

มาตรา 290  ระบุว่า ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

 

มาตรา 291  ระบุว่า “ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”

 

มาตรา 294 ระบุว่า “ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้น  ต้องระวางโทษจำคุก  ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ”

 

 


อย่างไรก็ตามไม่ว่ามูลฐานความผิดของ  “น.ส.เกม”  หรือ   “น.ส.กระแต” จะเกิดขึ้นหรือไม่ และนำไปสู่การลงโทษในระดับใดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อไหน แต่ที่ชัดเจนเลยก็คือ การกระทำของ “น.ส.เกม” หรือ  “น.ส.กระแต” ณ  วินาทีของการทำให้ชีวิตหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปด้วยความทารุณโหดร้าย  และตนเองมีส่วนยุยง ส่งเสริม  อาจทำให้อนาคตชีวิตของสาววัย 19  จบสิ้นลงตามไปด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำด้วยโทษทัณฑ์อาญาบ้านเมือง!!!! ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว
HASTAG :